Członkostwo w Towarzystwie Metafizycznym im. A.N. Whiteheada

Wśród członków Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada znajdują się członkowie: zwyczajni, honorowi, wspierający.

Członkowie zwyczajni

Ubiegać się o uzyskanie członkostwa zwyczajnego w Towarzystwie może każdy. W tym celu niezbędne jest pisemne zadeklarowanie woli przystąpienia do Towarzystwa, przedstawienie opinii dwóch członków Towarzystwa oraz wypełnienie deklaracji przystąpienia do Towarzystwa, którą należy przesłać lub dostarczyć na jego adres.

Deklarując chęć przystąpienia do Towarzystwa jako jego członek zwyczajny potwierdza się tym samym chęć czynnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa, której cele wyznaczone w ramach Deklaracji Programowej i prawnie określone w ramach Statutu.

Decyzję o przyjęcie osoby ubiegającej się o to w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:

- przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze;

- ma prawo do uczestnictw w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo, do działania w sekcjach Towarzystwa;

- ma prawo do ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium;

- ma prawo do wnioskowania we wszystkich spawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa;

- ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności;

- ma prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji swoich członków i korzystania z innych możliwości, które Towarzystwo stwarza swoim członkom.

Członek zwyczajny zobowiązany jest także do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, do przyczyniania się swą postawą i działaniem do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa, do popierania i czynnej realizacji jego celów, a także do regularnego opłacania składek członkowskich.

Wysokość składki ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków i na chwile obecną wynosi 100,00 PLN/rok.

Wpłat składek członkowskich można dokonywać na rachunek bankowy Pekao SA: 57 1240 1330 1111 0010 1067 5804

Członkowie honorowi

Członkostwo honorowe w Towarzystwie może przyjąć osoba, która jest szczególnie zasłużona dla filozofii lub dla Towarzystwa. Członkostwo honorowe jest przyznawane przez Walne Zebranie Towarzystwa. Członkom honorowym Towarzystwa nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

Członkowie wspierający

Członkostwo wspierające Towarzystwa może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Towarzystwo materialnie lub w inny sposób. Decyzje o przyjęciu w poczet członków wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa. Członkowie wspierający Towarzystwa nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.