ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CELE

§1

Stowarzyszenie zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, nosi nazwę “Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada”.

§2

1. Siedzibą Towarzystwa są Katowice.

2. Towarzystwo obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów statutowych Towarzystwo może działalność poza jej granicami.

§3

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§4

Towarzystwo działa na podstawie ustawy o Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: „Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada” Polska, Poland.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§8

Celem Towarzystwa jest:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych uprawianiem filozofii systematycznej a zwłaszcza filozofii procesu A.N. Whiteheada.

2. Rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwa­lifikacji zawodowych.

3. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi, a w szczegól­ności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami.

4. Prowadzenie działalności naukowej, popularyzatorskiej.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie zebrań i konferencji naukowych.

2. Prowadzenie niekomercyjnej działalności szkoleniowej i wydawniczej.

3. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru z zakresu filozofii.

4. Współpracę interdyscyplinarną z innymi Stowarzyszeniami,

5. Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II. CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

zdeklaruje na piśmie wolę czynnej działalności w Towarzystwie, przedstawi opinie co najmniej 2 członków Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.

Decyzję o przyjęciu do Towarzystwa podejmuje w drodze uchwały Zarząd.

§12

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, w szczególności:

przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych, do działa­nia w sekcjach Towarzystwa, do ubiegania się o poparcie w sta­raniach o uzyskanie stypendium, do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa, korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności, korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji członków, korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§13

Członek zwyczajny zobowiązany jest :

- do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

- swą postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,

- popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,

- do regularnego opłacania składek członkowskich.

§14

Członkostwo ustaje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2. śmierci członka,

3. wykluczenia przez Zarząd:

a) za nie wypełnianie obowiązków określonych w § 13, na podstawie uchwały Zarządu,

b) działalności sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa

c) za działalność na szkodę Towarzystwa,

d) za postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu

e) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

f) z powody utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

4. przez formalne wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej. W przypadku pozbawienia członkostwa przez Zarząd, zainteresowa­nemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§15

Członkostwo honorowe może przyjąć osoba fizyczna szczególnie zasłu­żona dla filozofii lub dla Towarzystwa. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zebranie.

§16

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca Towarzystwo materialnie lub w innej postaci. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Przyjęcia członka wspierają­cego dokonuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ III. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§17

1. Roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków. Wysokość dotacji udzielonych przez członków wspierających lub rodzaj wsparcia Towarzystwa ustala się przy ich przyjęciu.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§18

1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, fun­dusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

- składki członkowskie,

- wpływy z majątku Towarzystwa,

- dotacje, darowizny i zapisy,

- wpłaty dokonywane przez członków wspierających.

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§19

1. Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.

§20

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na co najmniej cztery tygodnie przed obradami.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na dwa lata.

§21

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1) Uchwalanie głównych kierunków rozwoju naukowego i finan­sowego Towarzystwa.

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4) Wybór członków Zarządu.

5) Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

6) Wybór członków honorowych Towa­rzystwa.

7) Rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych z Towarzystwa przez Zarząd.

8) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

9) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.

10) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji.

§22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnio­nych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Prawo do głosowania posiadają jedynie zwyczajni członkowie Towarzystwa.

2. Głosowania w sprawie wyboru osób na stanowiska są tajne, a w innych sprawach jawne, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jed­nego członka Walnego Zebrania Członków.

3. Przy podejmowaniu uchwał decyduje zwykła większość oddanych głosów.

§23

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej lub wówczas, gdy co najmniej 20% człon­ków zażąda tego pisemnie.

§24

1. Zarząd składa się z co najwyżej 5 członków wybranych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Prezes, Sekretarz, Skarbnik i ewentualnie dwóch członków zwyczajnych.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z upoważnienia Prezesa Sekretarz Zarządu. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane, jeżeli domaga się tego co najmniej dwóch członków Zarządu.

3. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza protokoły z posiedzeń i odpowiada za prowadze­nie listy członków.

4. Skarbnik czuwa nad finansami Towarzystwa. Zobowiązany jest do składania sprawozdania przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków.

5. Członkowie Zarządu mogą korzystać ze zwrotu udokumentowanych wydatków powstałych w związku z ich statutową działalnością na rzecz Towarzy­stwa.

6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcję do czasu wyboru ich nastę­pców.

§25

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu. Prawo głosowania nie podlega przeniesieniu na inne osoby. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.

§26

Jeżeli liczba członków Zarządu spadnie poniżej statutowego minimum przed upływem czte­roletniej kadencji Zarząd w drodze uchwały może dokooptować członków Zarządu do statutowego minimum spośród członków Towarzystwa. Dokooptowanie członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebrania Członków. Kadencja dobranych członków Zarządu upływa z dniem ustąpienia całego Zarządu.

§27

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwalanie okresowych planów działalności naukowej, prelimina­rza i budżetu.

4. Nadawanie i pozbawianie godności członka wspiera­jącego.

5. Prowadzenie ewidencji członków.

6. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków.

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

8. Zatwierdzanie regula­minów sekcji.

§28

1. Bezpośrednio po wyborach Zarządu Walne Zebranie Członków wy­biera trzech członków Komisji Rewizyjnej na okres trwania kadencji Zarządu. Nie mogą oni należeć do Zarządu. Spośród siebie wybierają przewodniczącego i zastępcę.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani skontrolować dzia­łalność Towarzystwa i złożyć informację przed Zwyczajnym Wal­nym Zebraniem Członków. W każdej chwili mają oni prawo wglądu do dokumentacji Towarzystwa i występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do żądania wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna wydaje opinię w sprawach wykluczenia członka Towarzystwa.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Komisji.

5. Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej ustąpi przed upływem czte­roletniej kadencji Komisja musi powołać innego członka Towarzystwa do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. Kadencja dobranych członków upływa z dniem ustąpienia całej Komisji Rewizyjnej.

§29

1. Towarzystwo reprezentują na zewnątrz następujący członkowie Zarządu: Prezes, Sekretarz Zarządu i Skarbnik.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątko­wych i niemajątkowych upoważnieni są dwuosobowo następujący człon­kowie Zarządu: Prezes, Skarbnik i Sekretarz Zarządu.

3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szcze­gólnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników, działających samo­dzielnie w granicach umocowania.

 

ROZDZIAŁ V. SEKCJE TOWARZYSTWA

§30

1. Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa mogą być tworzone naukowe sekcje Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie może powołać sekcję na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Towarzystwa.

3. Sekcje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§31

O zmianach statutu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co naj­mniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 23, ustęp 1.

§32

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowa­nia z zachowaniem postanowień paragrafu 22, ustęp l. Walne Zebranie Członków wybiera członków trójosobowej komisji likwidacyjnej spośród obecnych członków Towarzystwa z zastosowaniem postanowień § 22.

§33

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.